Netherlands Legislation

Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries

Constitutional Law

Nederlandse Grondwet
Nederlandse Grondwet
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands

Litigation And Court Procedure

Act on Advocates
Wet Rechterlijke Organisatie

Electoral Law

Elections Act
Elections Act , Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections
Elections Act , Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections
Kiesbesluit
Kieswet

Administrative / Public Law

AKW: de Algemene Kinderbijslagwet
AOW: de Algemene Ouderdomswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1992
Anw: de Algemene nabestaandenwet
Crisis- en herstelwet
Gemeentewet
General Administrative Law Act
General Administrative Law Act
Government Accounts Act 2001
Intelligence and Security Services Act 2002
Kaderwet SZW-subsidies
Law on Statistics
Metrologiewet
National Ombudsman Act of February 4, 1981
Netherlands Aliens Act 2000
Netherlands Aliens Act 2000
Netherlands Nationality Act
Provinciewet 1992
Public Assemblies Act (1988, as amended 1994)
The Act of 26 January 2001 to adopt the [Netherlands] Judicial Officers Act
The Personal Data Protection Act
Vreemdelingenwet 2000
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Politieregisters (WPOLR)
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Wet inburgering
Wet justitiële gegevens
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wet op de rechtsbijstand

Criminal Law

Act of 17 November 1994 amending the Civil Code and other legislation in connection with the incorporation of provisions concerning the contract to provide medical treatment, Stb. 1994, 837.
Besluit Politiegegevens
Code of Criminal Procedure (excerpts police)
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2008
Penitentiary Principles Act
Politiewet 1993
Wet Taakstraffen
Wet politiegegevens
Wet politiegegevens
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2008 (moneylaundering law)
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht (Penal Code)
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering (Criminal Proceedings Act)

Civil Law

Burgerlijk Wetboek (Civil Code)
Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten (2)
Burgerlijk Wetboek Erfrecht
Burgerlijk Wetboek Personen en Familierecht
Burgerlijk Wetboek Rechtspersonen
Burgerlijk Wetboek Verkeersmiddelen en Vervoer
Burgerlijk Wetboek Vermogensrecht
Burgerlijk Wetboek Zakelijke Rechten
Burgerlijk Wetboek verbintenissenrecht
Uniform aanbestedingsreglement 2001
Wet kinderopvang
Wet op de kansspelen
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Civil proceedings Act)

Commercial Law

Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
Drank- en Horecawet 
E-Commerce Directive
Wetboek van Koophandel

Company Law

Boek 2 BW : Rechtspersonen
De Euro-OR Richtlijn
Dutch Competition Act
Handelsnaamwet
Handelsregisterwet 1996
Handelsregisterwet 2007
Handelsregisterwet 2007
Mededingingswet (Dutch Competition Act)
The Dutch Works Councils Act
Wet op de Euopese Ondernemingsraden
Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Labor Law

Arbobesluit
Arbowet
Equal Treatment in Employment (Age Discrimination) Act
Pensioenwet 2006
Werkloosheidswet
Werkloosheidswet
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de ondernemingsraden
Wet werk en bijstand
Wet werk en bijstand
Working Conditions Act 1998
Working Conditions Decree

Health Law

Aanpassingswet burgerservicenummer
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
Embryos Act
Geneesmiddelenwet
Geneesmiddelenwet 2007
Gezondheidswet
Gezondheidswet
Opiumwet
Opiumwet
Opiumwetbesluit
Opiumwetbesluit
The Individual Health Care Professions Act
The Termination of Life on Request and Assistance with Suicide (Review Procedures) Act
The donation of organs act
Warenwet
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Wet inzake bloedvoorziening
Wet inzake bloedvoorziening
Wet milieugevaarlijke stoffen
Wet op de Medische Keuringen
Wet op de Medische Keuringen
Wet op de orgaandonatie
Wet op de orgaandonatie
Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid
Ziektewet
Zorgverzekeringswet

Mining Law

Mijnbouwbesluit
Mijnbouwregeling
Mijnbouwwet
Mining Act 2003
Mining decree
Mining regulation
Wet arbeid mijnbouw Noordzee
Wet rampen en zware ongevallen

Tax Law

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de kansspelbelasting
Wet op de loonbelasting 1964
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Banking Law

Audit Firms Supervision Act
Bank Act 1998
Bankwet 1998
Bankwet 1998
Decree on Definitions pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 2) 12-10-2006
Decree on Market Access of Financial Undertakings pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 4) 30-09-2008
Decree on Prudential Rules pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 5) 12-10-2006
Decree on Special Prudential Measures, Investor Compensation and Deposit Guarantees pursuant to the Act on Fin. Supervision(AmvB 6) 12-10-2006
Decree on fines pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 3) 12-10-2006
Decree on the Disclosure of Major Holdings and Capital Interests in Issuing institutions (AmvB 9) 12-10-2006
Decree on the Prudential Supervision of Financial Groups pursuant to the Wft (AMvB 7) 30-09-2008
Decree on the Scope of the Provisions of the Act on Financial Supervision (AmvB 4a) 12-10-2006
Decree on the Supervision of the Conduct of Financial Enterprises pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 8) 12-10-2006
Decree on the supervision of audit firms
Exemption Regulations pursuant to the Financial Supervision Act 08-11-2007
External Financial Relations Act 1994
External Financial Relations Act 1994 amendment
Faillissementswet 1893
Faillissementswet 1893
Financial Services Act
Financial Services Decree
Financial Supervision Act
Financial Supervision Act Implementing Regulation 08-11-2007
General Terms and Conditions DNB - 1 February 2009
Market Abuse Decree pursuant to the Act on Financial Supervision (AmvB 10) 12-10-2006
Public Offers (Financial Supervision Act) Decree (AMvB 11) 12-10-2006
Wet Financiele Betrekkingen Buitenland 1994
Wet Financiele Betrekkingen Buitenland 1994 wijzigingen
Wet melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening
Wet op het Financieel Toezicht 2006

Communications And Media Law

Act of 31 October 1991, containing regulations governing public access to government
Besluit van 7 mei 2004, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassingen aan de Telecommunicatiewet
Dutch Advertising Code
Media Act
Media Decree
Mediabesluit 2008
Mediabesluit 2008
Mediawet 1987
Mediawet 2008
Mediawet 2008
Mediawet 2008
Nederlandse Reclame Code
Personal Data Protection Act
Personal Data Protection Act
Postbesluit 2009
Postwet
Postwet 2009
Telecommunicatiewet
Telecommunicatiewet
Telecommunicatiewet 1998

Transport And Maritime Law

Besluit luchtvaartuigen 2008
Besluit luchtvaartuigen 2008
Luchtvaartwet
Luchtvaartwet
Netherlands Territorial Sea (Demarcation) Act 1985
Wet Personenvervoer 2000

Environmental Law

Boswet
Cadmium Decree 1999, Rules for the manufacture and sale of products containing cadmium 
Environment Protection Act.
Environmental Management Act
Environmental Management Act 2004
Experiments on Animals Act 1997
Flora- en faunawet 
Groundwater Act.
Invoeringswet Waterwet
Marine Pollution Act.
Natuurbeschermingswet 1998
Ontgrondingenwet
Soil Protection Act
The Environmental Management Act,
Waterleidingbesluit
Waterleidingwet
Waterwet 2008
Waterwet 2008
Wet Bodembescherming
Wet Geluidhinder
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging van oppervlaktewateren

Intellectual Property Law

Act on the supervision of collective management organizations for copyright and related rights (2003)
Act on the supervision of collective management organizations for copyright and related rights (2003)
Auteurswet
Auteurswet
Benelux Merkenwet
Copyright (Computer Programmes), Act (Amendment), 07/07/1994
Copyright Act 1912
Copyright Act 1912
Copyright Act 1912
Databankenwet
Database Act
Database Act 1999
Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
Handelsnaamwet
Handelsnaamwet
Integrated Circuits, Act (Consolidation), 28/10/1987 (1996)
Neighbouring Rights Act
Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)
Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)
Rijksoctrooiwet 1995
Seeds and Planting Material Act
Trade Marks National Ordinance 1995
Wet op de naburige rechten
Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Wet van 6 juli 2004 tot aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet

Energy Law

Electricity Act
Elektriciteitswet
Elektriciteitswet 1998
Elektriciteitswet 1998 (electricity law)
Gasact
Gaswet 2005
Gaswet 2005
Waterwet 2008

Construction Law

Cadastre Act
Cadastre Organisation Act.
Kadasterwet
Town and Country Planning Act
Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG)
Wet ruimtelijke ordening

Agriculture Law

Besluit Ruimelijke Ordening
Fisheries Act
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
Pesticides Act 1962.
Plant Diseases Act
Seeds and Planting Material Act
Visserijwet 1963
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet Ruimtelijke Ordening 2006

Commentated Laws

Crisis en Herstelwet 2010
The Dutch DNA Testing (Convicted Persons) Act
The Land Development Act
The Organ Donation Act explained
The Working Hours Act
Waterwet 2008
Waterwet 2008 in het kort
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet Ruimtelijke Ordening 2006
Wet bescherming Persoonsgegevens
Wet bescherming Persoonsgegevens handleiding
Wet schenk- en erfbelasting 2010
Wet schenk- en erfbelasting 2010

Law Sources

Consumer Product Safety Authority
European Environmental Law
Financial Intelligence Unit
Health Law
Institute for Information Law
Juridisch Startpunt
Ministry of Agriculture
Ministry of Economic Affairs
Ministry of Education
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Health
Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment
Ministry of Justice
Ministry of Transport, Public Works and Water management
Netherlands Authority for the Financial Market
Office of Energy Regulation
Overheid
SDU Wettenbank
Social and Economic Council of the Netherlands (SER)
Transport and Water Management Inspectorate
Wetboek Online

Advertisement